Friday, October 4, 2019

குறுந்தொகை குறிஞ்சித்திணை 142 வது பாடல்


பாடல் காட்சி 

இயற்கைப் புணர்ச்சி புணர்ந்து நீங்கும் தலைமகன் சொல்லியது; தோழிக்குத் தலைமகன் தன் குறை கூறியதூஉம் ஆம் - கபிலர்
தோழியிடம் தலைவன் கூறுவதாக வருவது , அதிகம் வராத  காட்சியாக இருக்கிறது , இந்தப்  பாட்டில் வருகிறது , தொடர்ந்து படித்தால்  மற்ற பாட்டுகளில் வரலாம் 


இப்படலை எழுதியவர் :  கபிலர்


விளக்கம்
சுனைப்பூக் குற்றுத் தொடலை தைஇ,
புனக் கிளி கடியும் பூங் கட் பேதை
தான் அறிந்தன்றோ இலளே-பானாள்
பள்ளி யானையின் உயிர்த்து, என்
உள்ளம், பின்னும், தன் உழையதுவே!

நாலாவது வரியில் இருந்து இந்த பாட்டை பார்ப்போம்

பானாள் பள்ளி யானையின் உயிர்த்து  -

பானாள் -  நடு யாமத்துப்
பள்ளி யானையின் - படுத்துத் துயிலுதலையுடைய யானையைப் போலப்
உயிர்த்து - பெருமூச்சு விட்டுக்கொண்டு

என் உள்ளம், பின்னும், தன் உழையதுவே
என் உள்ளம் - எனது நெஞ்சம்,
 பின்னும் - நான் தலைவியைப் பிரிந்து வந்த பின்னரும்
தன் உழையதுவே - அவளிடத்திலே இருக்கின்றது;  தலைவி கிட்ட இருக்கிறது

அந்த தலைவி எப்படி பட்டவங்கனு  விளக்கறாங்க பாருங்க

சுனைப்பூக் குற்றுத் தொடலை தைஇ,

சுனைப்பூக் குற்றுத் - சுனையில் மலர்ந்த மலர்களைப் பறித்து,

தொடலை தைஇ -   - மாலையைக் கட்டி

புனக் கிளி கடியும் பூங் கட் பேதை

புனக் கிளி கடியும் -
புனம் - மலையில் இருக்கிற கொல்லை  , தோட்டம், 
கிளி கடியும்  -கதிரை உண்ணும் பொருட்டு வரும் கிளிகளை ஓட்டுகின்ற , 

பூங் கட் பேதை
பூவைப் போன்ற கண்ணையுடைய பேதையாகிய  அத்தலைவி

தான் அறிந்தன்றோ இலளே  - 

இதனை அறிந்தாளோ இல்லையோ! 
என் மனது யானை மாதிரி அவள் இருக்குமிடத்திலயே பெருமூச்சு விட்டுக்கொண்டு இருக்கிறது என்பது தெரியுமா , தெரியாதா  , அப்படினு தோழிகிட்ட  குறை சொல்வதுதான் இந்தப்  பாடல்

பாடல் மறுபடியும்

சுனைப்பூக் குற்றுத் தொடலை தைஇ,
புனக் கிளி கடியும் பூங் கட் பேதை
தான் அறிந்தன்றோ இலளே-பானாள்
பள்ளி யானையின் உயிர்த்து, என்
உள்ளம், பின்னும், தன் உழையதுவே!

குறுந்தொகை குறிஞ்சித்திணை 141 வது பாடல்

பாடல் காட்சி 

" இற்செறிக்கப்பட்டுழி இரவுக்குறி வந்தொழுகுந் தலைமகற்கு வரும் ஏதம் அஞ்சிப் பகற்குறி நேர்ந்த வாய்பாட்டான் அது [வு] மறுத்துச் சிறைப் புறமாகத் தோழிக்குத் தலைமகள் சொல்லியது. "

தலைவரை இனிப் பகற்குறிக்கண் வரும்படி நீ சொல்ல வேண்டும்.


இப்பாடலை  எழுதியவர் : மதுரைப் பெருங் கொல்லன் 

மதுரை பெருங்கொல்லன் என்பதில் மதுரையில் உள்ள புகழ்மிக்க கொல்லன் அல்லது கொல்லர் குழுவின் தலைவன் (guild chief) என்று கருதவேண்டியுள்ளது.  மதுரை ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக தொடர்ச்சியாக மக்கள் வாழும் ஊராக உள்ளதா , இல்லை இது வேற மதுரையா எனத் தெரியவில்லை.

விளக்கம் :

வளைவாய்ச் சிறுகிளி விளைதினைக் கடீஇயர்
 செல்கென் றோளே யன்னை யெனநீ
  சொல்லி னெவனோ தோழி - கொல்லை
  நெடுங்கை வன்மான் கடும்பகை யுழந்த
குறுங்கை யிரும்புலிக் கோள்வ லேற்றை
   பைங்கட் செந்நாய் படுபதம் பார்க்கும்
    ஆரிரு ணடுநாள் வருதி
    சார னாட வாரலோ வெனவே.

மலைப்பக்கத்தையுடைய நாட்டில் உள்ள  தலைவன்   , தலைவியை இரவில் சந்திக்க எதையெல்லாம் தாண்டி வருகிறான் என்பதை
பாட்டின் நாலாவது வரியில் இருந்து  தலைவி சொல்வது


'கொல்லை
நெடுங்கை வன் மான் கடும் பகை உழந்த

நெடுங்கை வன்  மான் -
 நெடிய கையையுடைய  யானையால்

கடும் பகை உழந்த - கடிய பகையினால் வருந்திய

குறுங் கை இரும் புலிக் கோள் வல் ஏற்றை – குறிய கையையுடைய கொல்லுதல் வல்ல பெரிய ஆண்புலியானது,

பைங்கட் செந்நாய் படுபதம் பார்க்கும்

பைங்கட் செந்நாய் - சிய கண்ணையுடைய செந்நாய்
படுபதம் பார்க்கும்  - அகப்படுகின்ற காலத்தை  பார்த்திருக்கும்

ஆரிரு ணடுநாள் வருதி  - அந்த நேரத்தில் இருளையுடைய நடுயாமத்தில் வருகின்றாய்

வாரலோ வெனவே -  அப்படி வருவதை விட்டு விட்டு


வளைவாய்ச் சிறுகிளி விளைதினைக் கடீஇயர்
 
வளைவாய் சிறுகிளி - வளைந்த அலகையுடைய சிறு கிளிகளை

விளைதினைக் கடீஇயர்  - விளைந்த திணைகளை  சாப்பிடாமல் விரட்டும் பொருட்டு

செல்கென் றோளே யன்னை

நம் தாய், செல்க என்றாள்
யெனநீ
    சொல்லி னெவனோ தோழி

என்று நீ  தலைவனுக்கு சொல்வதால் வரும் குற்றம் என்ன ?

இரவில் வர வேண்டாம் , பகல்ல நான் தோட்டத்திலதான் இருப்பேன் , அப்ப சந்திக்கலாம்னு  தலைவன்கிட்ட தோழியை விட்டு சொல்லும் பாட்டு தான்  இது .  ஒரு பாட்டு எப்படி காட்சிகளை கொடு வருது பாருங்க , காட்டுப் பாதை ,  பெரிய யானை , அந்த யானையை தாக்கும் அளவுக்கு புலி , செந்நாய் , இவற்றுக்கு நடுவில் மக்கள் இருந்திருக்காங்க , உள்ளம் நிறைய நிறைய காதலுடன் . ஊருக்குள்ள ஒரு யானை வந்துருச்சுனா அலறி அடித்து இப்ப ஓடுறோம் , என்ன செய்ய வேண்டும் என்ற அறிவோ , புரிதலோ இல்லை . நாமளும் பாவம் , யானையும்  பாவம் .


பாட்டு மறுபடியும்


 வளைவாய்ச் சிறுகிளி விளைதினைக் கடீஇயர்
 செல்கென் றோளே யன்னை யெனநீ
  சொல்லி னெவனோ தோழி - கொல்லை
  நெடுங்கை வன்மான் கடும்பகை யுழந்த
குறுங்கை யிரும்புலிக் கோள்வ லேற்றை
   பைங்கட் செந்நாய் படுபதம் பார்க்கும்
    ஆரிரு ணடுநாள் வருதி
    சார னாட வாரலோ வெனவே.  

Tuesday, September 24, 2019

International Humanism and Self Respect Conference , Maryland - Periyar Ambedkar Study Cricle Panel Discussion

https://www.youtube.com/watch?v=Q-U_llMS8Q4&feature=youtu.beபெரியார் பன்னாட்டு அமைப்பு மற்றும் அமெரிக்கா மனித நேய அமைப்பு இணைந்து நடத்திய , மனிதநேய & சுயமரியாதை மாநாடு செப்டம்பர் 21 , 22 2019 தேதிகளில் அமெரிக்கா மேரிலாந்தில்
நடைபெற்றது .

திராவிடர் கழக தலைவர் ஆசிரியர் அவர்களுக்கு வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது அமெரிக்கா மனித நேய அமைப்பால் வழங்கப்பட்டது . இவ்விருதினைப் பெரும் முதல் இந்தியர் , தமிழர் ஆசிரியர் அவர்கள் .


இரண்டு நாட்கள் சிறப்பாக நடைபெற்ற விழாவில் பங்குபெறும் வாய்ப்பு அமைந்தது .மனிதநேயம், சமத்துவம் தலைப்பாய் கொண்டு பெரியாரிய , அம்பேத்கரிய கருத்துக்களுக்காக ஒரு மாநாடு நடத்தி அதில் பங்கேற்கும் வாய்ப்பு தந்த அனைவருக்கும் நன்றிகளும் ,வணக்கங்களும்.மாநில ,மத்திய அரசுகள் இந்தியாவை இந்துத்துவா வாக மாற்றிக் கொண்டிருக்கும் நிலையில் இம்மாநாடு ஒரு சரித்திர நிகழ்வு.

இதில் பெரியார் -அம்பேத்கர் படிப்பு வட்டம் சார்பில் நடைபெற்ற கருத்தியல் கலந்துரையாடலில்
Caste Discrimination in US based Institutions " என்னும் தலைப்பில் பங்கு பெற்று பேசும் வாய்ப்பு கிடைத்தது . படிப்பு வட்டத் தோழர்கள் சிறப்பாக திட்டமிட்டு ஒருங்கிணைத்தனர் . ஆசிரியர் அவர்களுடன் ஒரு சிறு உரையாடல் நடத்தும் வாய்ப்பாகவும் இது அமைந்தது .

Good morning All ,

Caste system is a Social Difference that does not come with expiry date.
We cannot avoid it
And even with all medical advancement it cannot be cured.
In this system all men and women are created unequal and remain so even after they die.
“Caste “ the word itself is a worse form of discrimination --My Friends .
One might ask ?- That was or maybe that is in india , But why we need to discuss this here in America ?
Because “you can take India out of some Indians, but you can’t take caste out of them, even in America “
As Dr. Bhimaro Ambedkar said “ If Hindus migrate to other regions on earth, caste would become a world problem.”
Trust me, it is becoming a problem here. And the only way, we can hope for some kind of solution is to accept and address this.
This is why, we are here -to address this discrimination, exists in America.

In 20 - 17, a team of South Asian academics, activists, community members and policy advocates spearheaded by Equality Labs, Taken the Survey “Caste in the United States : A Survey of Caste Among South Asian Americans “,
This survey is the only one of its kind ever done , taken among Fifteen Hundred (1,500 ) individuals of South Asian descent in the United States, found that

“one in three Dalit students reported discrimination during their education” and overwhelming 60 percent reported caste-based derogatory jokes or remarks directed at them .

“Caste in America” – A four part series produced by WGBH radio station – a member staion of NPR –national Public Radio broadcasted the experience shared by the students ,

I would like to quote couple of them

Meshram a former doctorate student at New England college and now a researcher in Brandise university said “We were at these parties with all the newly-admitted kids from India, and everybody just went around the room asking each other, like, 'What’s your caste?' “ - Asking fellow students their caste, Dalits say, establishes status and hierarchy within the community

Jaspreet Mahal, a former graduate student who is now a researcher at Brandeis caste privilege” has come out in other ways on campus. During a graduate class discussion about social-economic development in India, she said a fellow student stood up to talk about the historical achievements of her caste. It seems harmless. But to South Asians in the room, they would be able to place her in a dominant caste position," Mahal explained. "This was somebody showing their privilege, which silences others."


Brandeis officials have been taking a close look at these kind of stories. The university, founded as an academic haven for Jewish students who faced anti-Semitism at other schools, has strict prohibitions against racism, gender inequality and homophobia, among other behaviors. Caste bias is not one of them. Soon Brandeis will become a rare American university to ban caste discrimination. Leading the charge is Larry Simon, a professor at Brandeis’ Heller School of Social Policy and Management.
In addition to Brandeis , Harvard University and the University of California, Berkeley, are also exploring caste issues on their campsues . We request and Hope more universities will join hands to ban caste based discrimination on campus.

Thank you all for this opportunity , Thank you

Tuesday, September 17, 2019

பெரியார் போற்றி !!!

அதிகாரம் அழித்தாய்  போற்றி
ஆதிக்கம் எதிர்த்தாய் போற்றி
சமத்துவ சிந்தனையே  போற்றி
கண்ணாடி கருஞ்சுரியனே போற்றி !! போற்றி !!

திராவிடத் தந்தை போற்றி
சுயமரியாதை நெருப்பே போற்றி
வெண்தாடி வேந்தே போற்றி
அரக்கர்தம் தலைவா போற்றி !!! போற்றி !!!

அறியாமையிருள் அகற்றினாய் போற்றி
பெண் விடுதலை செம்மல் போற்றி
சொத்தில் சமபங்கு கேட்டாய் போற்றி
போரட்டப் பெருந்தகையே போற்றி !!! போற்றி !!!

மனிதநேய மாண்பே போற்றி !
மாற்றுக்கருத்தை மதித்தாய் போற்றி !
நாலு வர்ணம் இகழ்ந்தாய் போற்றி !!!
நாங்கள் வர வழிசெய்தாய் போற்றி !!! போற்றி !!!!

தொன்னூற்றினாலிலும் உழைத்தாய் போற்றி !
 மூத்திரச்சட்டி சுமந்தாய் போற்றி !!
அடிமை விலங்கு உடைத்தாய்  போற்றி !!!
உரிமை உணர்த்திய உத்தமரே போற்றி!!!! போற்றி !!!!!

தமிழில் மதத்தை பிரித்தாய் போற்றி
எழுத்துச் சீர்திருத்தம் செய்தாய் போற்றி
தீண்டாமை கொடுமை  உடைத்த
பெரிய கறுப்பே போற்றி!!! போற்றி !!!

Friday, August 23, 2019

குறுந்தொகை குறிஞ்சித்திணை 120 வது பாடல்

பாடல் காட்சி 

 அல்ல குறிப்பட்டு மீளும் தலைமகன் தன் நெஞ்சிற்குச் சொல்லியது; இயற்கைப் புணர்ச்சி புணர்ந்த தலைமகன் பிரிந்தவழிக் கலங்கியதூஉம் ஆம்.
முதல் முறையா தலைவியை பார்த்துட்டு வர  தலைவன் தன் நெஞ்சத்திற்கு சொல்லியது இந்தப் பாட்டு
இயற்கைப் புணர்ச்சி  - கண்டதும் காதல்   love at first sightஇப்படலை எழுதியவர் : பரணர்

இவர்  பாடிய 85 பாடல்கள் சங்க இலக்கியத் தொகுப்பில் இடம்பெற்றுள்ளன ,  இவரது பாடல்களில்  வரலாற்று செய்திகள் அதிகம் இடம் பெற்று இருப்பதால் வரை , தமிழின் முதல் வரலாற்று கவிஞர் என்றும் சொல்கிறார்கள் . இவரும் கபிலரும் நண்பர்கள் என்றும் , குறிஞ்சி எப்படி கபிலரின் சிறப்போ , அதே மாதிரி மருத நிலப் பாடல்கள் இவரின் சிறப்பாக இருக்கிறது


விளக்கம்

இல்லோன் இன்பம் காமுற்றாஅங்கு,
அரிது வேட்டனையால்-நெஞ்சே!-காதலி
நல்லள் ஆகுதல் அறிந்தாங்கு
அரியள் ஆகுதல் அறியாதோயே.


இல்லோன் இன்பம் காமுற்றாஅங்கு - பொருளில்லாத  வறியவன்

  இன்பத்தை விரும்பினாள்போல

அரிது வேட்டனையால்-நெஞ்சே - பெறுதற்கரியதை நீ  விரும்பிட்டியே நெஞ்சே

காதலி
நல்லள் ஆகுதல் அறிந்தாங்கு   - அவ நல்லவள் , நமக்கு நன்மை தருவாள்னு தெரிஞ்ச உனக்கு

அரியள் ஆகுதல் அறியாதோயே  -     அரியவள் என்பது தெரியலியே

 ; உன் இஷ்டத்துக்கு எல்லாம் அவளை பார்க்க முடியாது அப்படிங்கிறது தெரியாம போயிருச்சே  னு சொல்லுறது தான் இந்தப்பாட்டு

இப்ப பாட்டை மறுபடியும் பாக்கலாம்

இல்லோன் இன்பம் காமுற்றாஅங்கு,
அரிது வேட்டனையால்-நெஞ்சே!-காதலி
நல்லள் ஆகுதல் அறிந்தாங்கு
அரியள் ஆகுதல் அறியாதோயே.
குறுந்தொகை குறிஞ்சித்திணை 119 வது பாடல்


பாடல் காட்சி   இயற்கைப் புணர்ச்சி புணர்ந்து நீங்கும் தலைமகன் பாங்கற்கு உரைத்தது.- 

பாங்கன் தோழன் ,  

தலைவி தன்னை வருத்தியது எப்படி என்பதைத் தலைவன் தன் பாங்கனிடம் சொல்வதுதான் இந்தப் பாட்டு..

இயற்கைப் புணர்ச்சி  - கண்டதும் காதல்   love at first sight

இப்படலை எழுதியவர் : சத்திநாதனார்

இவரது இந்தப்  பாடல் ஒன்றே ஒன்று மட்டும்தான் சங்கநூல் தொகுப்பில் உள்ளது

விளக்கம்

சிறு வெள் அரவின் அவ் வரிக் குருளை
கான யானை அணங்கியா அங்கு-
இளையள், முளை வாள் எயிற்றள்,
வளையுடைக் கையள்-எம் அணங்கியோளே

தலைவி எப்படி தலைவினை வருத்தி இருக்காங்கன்னா

சிறு வெள் அரவின் - சிறிய வெள்ளிய பாம்பினது

அவ் வரிக்  - அழகிய கோடுகளையுடைய

குருளை – குட்டியானது

இந்த பாம்பை கோதுமை நாகம் னு நாம இப்ப சொல்லுறோம்

கான யானை - காட்டுயானையை

அணங்கி யாங்கு - வருத்தினாற் போல
அணங்குதல் = அச்சம் கொள்ளும்படி வருத்துதல்.முளை வாள் எயிற்றள் -   நாணல் முளையைப் போன்ற ஒளியை உடைய பற்களை உடைய
வளையுடைக் கையள்  - வளையலை அணிந்த  கைகளை உடைய

இளையள் - இளமையான  - தலைவி

எம் அணங்கியோளே - என்னை வருத்தினாள்

இதை எப்படி உவமையாக பார்க்கலாம்னா

இளைய பாம்புக்குட்டியானது, பிறருக்கு அடங்காது திரியும் யானையைத் தீண்டி வருத்தியது போல, இளமையை உடைய தலைவி பகைவரால் தோல்வியுறாத என்னை வருத்தினாள்   .


இப்ப பாட்டை மறுபடியும் பாக்கலாம்

சிறு வெள் அரவின் அவ் வரிக் குருளை
கான யானை அணங்கியா அங்கு-
இளையள், முளை வாள் எயிற்றள்,
வளையுடைக் கையள்-எம் அணங்கியோளே

குறுந்தொகை குறிஞ்சித்திணை 142 வது பாடல்

பாடல் காட்சி   இயற்கைப் புணர்ச்சி புணர்ந்து நீங்கும் தலைமகன் சொல்லியது ; தோழிக்குத் தலைமகன் தன் குறை கூறியதூஉம் ஆம் - கபில...