Wednesday, June 19, 2019

ஈரம் !!
இதழ்களின் ஈரம்
இமைகளை ஈர்க்க
மதிமயங்கும் மனம்
ரோஜா மலரிலும்!
ரோஜா மகளிலும்!

                           -பாவி

No comments:

Post a Comment

குறுந்தொகை பாடல் 18

பாடல் : வேரல் வேலி வேர்க்கோட் பலவின் சாரல் நாட! செவ்வியை ஆகுமதி! யார் அஃது அறிந்திசினோரே! சாரல் சிறு கோட்டுப் பெரும் பழம் தூங்கியாங்கு...